Šta radimo

Javno zastupanje

Zastupamo da se koncept odgovornog ponašanja prihvati u zakonodavstvu Srbije ne samo kao relevantan, već i kao jedan od vodećih principa kojim se zakonodavac vodi. Kroz ovaj program insistiramo da republičke institucije i lokalne samouprave širom Srbije donesu zakone i podzakonske akte i preduzmu sve mere kako bi se građani/ke zaštitili od neodgovornog ponašanja nosilaca vlasti. Takođe, insistiramo na implementaciji zakona koji predstavljaju osnovu odgovornog ponašanja i pružamo podršku postojećim organima: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Savetu za borbu protiv korupcije, Ombudsmanima…

Praćenje odgovornosti

Implementiramo različite mehanizme “merenja” stepena odgovornosti za javno izgovorenu reč ili izvršeno delo institucija i nosilaca funkcija vlasti. Cilj programa je da građane/ke obavesti o ponašanju institucija i javnih funkcionera/ki u svakodnevnom radu. U okviru ovog programa fokusiramo se na odnos institucija prema pravima i potrebama građana/ki, transparentnost rada državnih organa vlasti, kao i na izvore/uzroke i konkretne primere korupcije.

Trening i edukacija o konceptu odgovornosti

Program je usmeren na istraživanje i razvoj pojma i primene koncepta odgovornosti na društveno-političkoj sceni Srbije u 21. veku. Kroz ovaj program aktivno radimo na edukaciji građana/ki i političara/ki o konceptu odgovornosti. Kroz ovaj program insistiramo na:

 1. podizanju svesti javnosti o značaju koncepta odgovornosti u politici
 2. edukaciji i podsticaju reagovanja javnosti na neodgovorno ponašanje političara/ki
 3. promociji koncepta građanske odgovornosti i odgovornosti javnosti
 4. podizanju svesti predstavnika/ca javnih institucija o njihovoj odgovornosti
 5. razvoju koncepta odgovornosti institucija prema: zajednici, društvu i građanima/kama

Trening centar

Od 2005. godine CRTA je radila na razvoju sopstvenog Trening centra. Svi CRTA treneri/ce poseduju sertifikate NDI (Nacionalni Demokratski Institut) i specijalizovani su za treninge u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta, političkih veština, kao i za organizaciju i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja (Advocacy).

Treneri/ce uključeni u rad CRTA Trening centra održali/e su preko 500 treninga sa više od 6000 učesnika/ca, uglavnom sa mladim aktivistima/kinjama građansko orijentisanih NVO i političkih partija iz Srbije i regiona.

Kroz treninge i seminare smo obradili veliki broj tema :

 1. Javno i budžetsko zastupanje
 2. Faze kampanje
 3. Istraživanje
 4. Kreiranje ankete
 5. Liderstvo
 6. Targetiranje
 7. Pisanje projekata
 8. Prikupljanje sredstava/fund raising
 9. Upravljanje resursima
 10. Strateško planiranje
 11. Timski rad
 12. Anketa kao sredstvo identifikacije problema
 13. Upravljanje kampanjom
 14. Upravljanje vremenom
 15. Ljudski resursi i volonteri
 16. Planiranje vremena
 17. Kontrola izbora
 18. Bilten
 19. Debata
 20. Javni nastup
 21. Kampanja od vrata do vrata (door to door)
 22. Kampanja izađi i glasaj (GOTV)
 23. Kampanja za žene
 24. Konferencija za štampu
 25. Medijska kampanja
 26. Planiranje događaja
 27. Poruka
 28. Pregovaranje
 29. Saopštenje za štampu
 30. Ruralna kampanja
 31. Štampani materijal
 32. Uloga i obaveze funkcionera lokalne samouprave
 33. Interna komunikacija

In the future, CRTA plans to expand the Training center’s capacities through constant education and support of professional development of its employees, members and activists.

Produkcija

Verujemo u moć pisane i izgovorene reči ali ponekad slika vredi više od hiljadu reči. U 21. veku kada smo zasićeni velikim brojem informacija, samo one predstavljane na drugačiji i zanimljiv način dopiru do nas. Video najbrže nađe put do građana. Zbog toga smo pokrenuli CRTA video produkciju. Naš produkcioni tim čine reditelj, scenarista, producent, montažer, snimatelji i novinari – ljudi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti video produkcije. Verujemo da je video produkcija način da se naš glas dalje čuje. Želimo da naše iskustvo i znanje u ovoj oblasti podelimo i sa kolegama iz civilnog sektora.

Nastojimo da naše poruke stignu do najvećeg broja ljudi pa ih plasiramo i putem različitih video formi:

Istraživanja

Naša istraživačka delatnost usmerena je na pitanja stepena razvoja demokratije, parlamentarizma i parlamentarnih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija kao i odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

Podatke do kojih dođemo kroz istraživanja, koristimo kao osnovu za davanje preporuka za unapređenje rada institucija. Takođe, rezultate istraživanja koristimo kao argumente za kreiranje i sporvođenje kampanja javnog zagovaranja.